รูปภาพของประสิทธิชัย มั่งมี
ประกาศคะแนนสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 วิชา 040113001
โดย ประสิทธิชัย มั่งมี - อังคาร, 29 มีนาคม 2016, 01:59PM
 
ในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาเเกี่ยวกับคะแนนสอบวิชา 040113001 Chem for Eng สามารถติดต่อได้ที่ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม ชั้น 8 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์