รูปภาพของroungdow jumninr
ประกาศคะแนนสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557 วิชา 419023 Basic Organic Chemistry
โดย roungdow jumninr - พุธ, 1 เมษายน 2015, 10:35AM
 
ในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาเเก่ยวกับคะแนนสอบวิชา 419023 Basic Organic Chemistry  สามารถติดต่อได้ที่ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม  ชั้น  8  อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์