รูปภาพของroungdow jumninr
ประกาศคะแนนสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557 วิชา 040113005 Chemistry in Everyday Life
โดย roungdow jumninr - พุธ, 1 เมษายน 2015, 10:32AM
 

กรณีที่นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับคะแนนสอบในรายวิชา 040113005 Chemistry in Everyday Life  สามารถติดต่อได้ที่ภาควิชาเคมอุตสาหกรรม  ชั้น  8  อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์