รูปภาพของroungdow jumninr
ประกาศคะแนนสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557 วิชา 419021 เคมีสำหรับนักวิทยาศาสตร์
โดย roungdow jumninr - อังคาร, 28 ตุลาคม 2014, 02:06PM
 
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับคะแนนสอบวิชาดังกล่าวติดต่อผู้สอนที่ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม  ชั้น  8  อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์