รูปภาพของroungdow jumninr
ประกาศคะแนนสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557 วิชา 040113005(411349) CHEMISTRY IN EVERYDAY LIFE
โดย roungdow jumninr - จันทร์, 27 ตุลาคม 2014, 10:11AM
 

คะแนนสอบกลางภาคเรียนที่  1/2557  วิชา  040113005 (411349) Chemistry in Everyday Life กรณีที่นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับคะแนนสอบให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ที่ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม  ชั้น  8  อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์