เคมีอินทรีย์ 2 (Organic Chemistry 2)
(Organic Chem 2)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

การเรียกชื่อและสมบัติทางเคมี และทางกายภาพของสารประกอบ เอมีน กรดคาร์บอกซิลิกอนุพันธ์ฟังก์ชันของกรดคาร์บอกซิลิก อัลดีไฮด์และคีโตน สารประกอบเฮทเทอโรไซคลิก โฟโตเคมี สารประกอบออร์แกโน เมตัลลิก และสเปกโทรสโกปี

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน