เคมีอินทรีย์ 2 (Organic Chemistry 2)
(Organic Chem 2)

 This course requires an enrolment key

การเรียกชื่อและสมบัติทางเคมี และทางกายภาพของสารประกอบ เอมีน กรดคาร์บอกซิลิกอนุพันธ์ฟังก์ชันของกรดคาร์บอกซิลิก อัลดีไฮด์และคีโตน สารประกอบเฮทเทอโรไซคลิก โฟโตเคมี สารประกอบออร์แกโน เมตัลลิก และสเปกโทรสโกปี

This course requires an enrolment key