Statistics and Experimental Design
(Sci Exper)

ความรู้พื้นฐานทางสถิติ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนการทดลอง การวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ การวางแผนแบบสุ่มในบล็อคสมบูรณ์ การวางแผนแบบจตุรัสลาติน การเปรียบเทียบเชิงซ้อน การวางแผนการทดลองแบบแฟกทรอเรียล การวางแผนการทดลองแบบสพลิตพล็อต