เคมีวิเคราะห์ 1 (Analytical Chemistry I)
(เคมีวิเคราะห์ 1)

คำอธิบายรายวิชา (ภาษาไทย):
หลักการทางสถิติสำหรับเคมีวิเคราะห์ การสุ่มเก็บสารตัวอย่าง ทฤษฎีพื้นฐานและหลักการเบื้องต้นสำหรับงานวิเคราะห์เชิงปริมาณแบบแกรวิเมตริกและแบบไทเทรต เทคนิคงานวิเคราะห์แกรวิเมตริกแบบตกตะกอน เทคนิคงานวิเคราะห์แบบไทเทรตด้วยปฏิกิริยาการตกตะกอน ปฏิกิริยากรด-เบส ปฏิกิริยาเกิดสารประกอบเชิงซ้อน และ ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน

คำอธิบายรายวิชา (ภาษาอังกฤษ):
Statistics for analytical chemistry, sampling, gravimetric method and titration techniques, precipitation: weights and titrations, acid-base titrations, complex-formation titrations and redox titrations.