Unit Operation in Agro-Industry
(Unit1)

มิติและหน่วย การเปลี่ยนหน่วย หลักการพื้นฐานของกลศาสตร์ของไหล การถ่ายเทมวลสารและความร้อน สมดุลพลังงาน หลักการทำงานของเครื่องมือและการประยุกต์ใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรมเกษตร