ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
(ET000)

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมีและจุลชีววิทยาที่นักศึกษาทุกคนของภาควิชาฯ จะต้องเรียนรู้ และต้องสอบผ่านข้อสอบกลางของภาควิชาฯ มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำแลปทุกแลป