เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 (Physical Chemistry II)
(PHYCHEM02)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key

สมบัติของสารบริสุทธิ์ งานและความร้อน กฎข้อที่หนึ่งในระบบเปิด กฎข้อที่สองทางเธอร์โมไดนามิกส์ ความสัมพันธ์ของคุณสมบัติของไอ วงจรกำลังไอ ไซโครเมตริกไดอะแกรม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจลนพลศาสตร์เคมี

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key