เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 (Physical Chemistry II)
(PHYCHEM02)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

สมบัติของสารบริสุทธิ์ งานและความร้อน กฎข้อที่หนึ่งในระบบเปิด กฎข้อที่สองทางเธอร์โมไดนามิกส์ ความสัมพันธ์ของคุณสมบัติของไอ วงจรกำลังไอ ไซโครเมตริกไดอะแกรม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจลนพลศาสตร์เคมี

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน