เคมีเชิงฟิสิกส์สำหรับนักศึกษาเทคโนโลยีอาหาร
(phychemFT)

 This course requires an enrolment key

สมการแก๊สอุดมคติและแก๊สจริง สมการ แวน เดอร์ วาลล์ และจุดวิกฤต กฎข้อที่หนึ่งของเธอร์โมไดนามิกส์ เอนทาลปี และเธอร์โมเคมี กฎข้อที่สองของเธอร์โมไดนามิกส์ วัฏจักรคาร์โนต์ กระบวนการผันกลับได้ และเอนโทรปี การคำนวณหาความเปลี่ยนแปลงของเอนโทรปี กฎข้อที่สามของเทอร์โมไดนามิกส์ เอนโทรปีมาตรฐานและการประยุกต์ใช้กับกระบวนการผันกลับได้ พลังงานอิสระกิบบส์ ศักยเคมี สมดุลเคมี สมดุลเฟส กฎของราอูลท์ และกฎของเฮนรี สมบัติคอลลิเกตีฟ จลนพลศาสตร์เคมี

This course requires an enrolment key