Molecular Biotechnology
(MolBiot)

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ทางด้านพันธุวิศวกรรม พร้อมทั้งเข้าใจในเทคนิคพื้นฐานในการจัดการดีเอ็นเอ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย หรือการศึกษาขั้นสูงขึ้น สามารถใช้ความรู้นี้เป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่นๆ หรืองานวิจัยทางพันธุวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องโดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ควรมีการปรับปรุงตัวอย่างอ้างอิงให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน