Genetics Laboratory
(GeneticLab)

 This course requires an enrolment key

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ และเข้าใจความสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ การทดลองเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการนำความรู้ทางพันธุศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาขั้นสูงขึ้น สามารถใช้ความรู้นี้เป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ควรมีการปรับปรุงตัวอย่างอ้างอิงให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน

This course requires an enrolment key