จุลชีววิทยาทั่วไป
(Gen. Microb.)

ประวัติการค้นพบจุลินทรีย์ การศึกษาแบคทีเรีย เกี่ยวกับสัณฐาน โครงสร้าง การเจริญและพันธุศาสตร์ เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่และการเรียกชื่อแบคทีเรีย เห็ดรา โพรทิสต์ ไวรัส และพริออน การควบคุมและกำจัดจุลินทรีย์ ภูมิต้านทานโรค โรคและการติดเชื้อ จุลินทรีย์ในดินและน้ำ และการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในสาขาต่างๆ เช่น อาหาร อุตสาหกรรรม และสิ่งแวดล้อม