การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
(ICT_Admin)

การบริหารจัดการองค์กรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนแม่บทแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ สามารถประเมินแบบดุลยภาพและตัวบ่งชี้ความสามารถ การวิเคราะห์และออกแบบด้วยระบบการวางแผนพัฒนาทรัพยากรองค์กร สถาปัตยกรรมการให้บริการ การจัดการความสัมพันธ์ผู้รับบริการ การจัดการห่วงโซ่อุปทานมาบริหารจัดการความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา