ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2 (Analytical Chemistry Laboratory II)
(ANL2)

ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ด้วยเทคนิคต่างๆ ที่มีเนื้อหาสอดคล้องและสนับสนุนทฤษฎีในภาคบรรยายของเคมีวิเคราะห์ 2