040613455 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและการบริการทางเว็บ
(E-commerce and Web Services)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

โครงสร้างพื้นฐานของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายแนวความคิดของเว็บเซอรวิส สถาปัตยกรรมของเว็บเซอรวิส ตัวจักรคนหา การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสความมั่นคงของเว็บและเครือข่าย กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน