เคมีทั่วไป 1 (General Chemistry 1)
(Gen Chem 1_1)


คำอธิบายรายวิชา (ภาษาไทย)

บทนำ ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมีตารางธาตุ ธาตุเรพรีเซนเททีฟ และธาตุทรานสิชัน แก๊ส ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย

คำอธิบายรายวิชา (ภาษาอังกฤษ)

Introduction, stoichiometry, atomic structure, chemical bonding, periodic table, representative elements, transition elements, gas, solid, liquid, and solution.