411325 จลนพลศาสตร์เคมีและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์
(411325)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจลนศาสตร์เคมีและการออกแบบปฏิกรณ์ อัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมี สมการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ การประเมินอัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมีจากข้อมูลการทดลอง การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์แบบอุณหภูมิคงที่และไม่คงที่ ระบบพหุปฏิกิริยา การดูดซับทางเคมีบนผิวตัวเร่งปฏิกิริยา อิทธิพลของการถ่ายเทมวลในปฏิกิริยาระหว่างแก๊สกับตัวเร่งปฏิกิริยา ปฏิกิริยาระหว่างแก๊สกับของเหลวและแก๊ส-ของเหลวกับของแข็งตัวเร่งปฏิกิริยา

Basic knowledge in chemical kinetics and reactor design, reaction rate, design equation, analysis of rate data from experiments, reactor design for isothermal and non-isothermal process, multiple reaction, absorption with reaction on solid catalyst surface, mass transfer with reaction between gas and solid catalyst, gas-liquid and gas-liquid-solid catalyst reaction.