ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย II
(Unit II)

การปรับความชื้น การอบแห้ง การดุลพลังงานของระบบที่มีการไหล