รายวิชาทั้งหมด 
040613325 Principles of Programming Language 2/2558รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
040613325 หลักภาษาโปรแกรม 2/2557รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
040613324 Internet Programming
0406350003 Principles of Programming Language and Programming Methodologyรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
040613325 หลักภาษาโปรแกรม 2/2556 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
040613455 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและการบริการทางเว็บรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
461351 Data Communicationsรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
461374 Operating System
461407 Selected Topic in CS 1
461492 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี (Design and Analysis of Algorithms)ข้อมูล
462248 การออกแบบและวิเคราะห์การค้นคืนสารสนเทศ
462254 Network Technology and Designข้อมูล
463101 Principles of Programming Languageบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
463517 Computer System Security