รายวิชาทั้งหมด 
สถิติไม่ใช้พารามิเตอร์
451304:Operations Research II
451343 การประกันวินาศภัย 2รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
Business Mathematics
Experimental Design I
ForecastingTechniques
Fuzzy NARMA Model
Mathematics and Statistics Basicsรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
Minitab
Minitab 2
Multivariate Analysis I
Nonparametric Statistics
Sample Survey
Statistical Package for Businessข้อมูล
Statistics and Experimental Designข้อมูล
คณิตศาสตร์ธุรกิจรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนโปรแปรแกรม visual basic studio 2010
คอมพิวเตอร์ประยุกต์ทางสถิติ 1รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง ข้อมูล