เคมีอุตสาหกรรม

รายวิชาทั้งหมด 
Plastics compounding and additivesข้อมูล
ปฏิบัติการชีวเคมีรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
เคมีทั่วไป 1 (General Chemistry 1) ข้อมูล
เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 (Physical Chemistry II)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry)ข้อมูล
เคมีวิเคราะห์ 2 (Analytical Chemistry II)ข้อมูล
เคมีอินทรีย์ 1(Organic Chemistry 1)ข้อมูล
ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย IIข้อมูล
Unit Operation Iข้อมูล
เคมีอินทรีย์ 2 (Organic Chemistry 2)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
เคมีวิเคราะห์ 1 (Analytical Chemistry I)ข้อมูล
Polymer Rheology and Process
411325 จลนพลศาสตร์เคมีและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ข้อมูล
ชีวเคมีรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2 (Analytical Chemistry Laboratory II)ข้อมูล