เคมีอุตสาหกรรม

Courses 
Plastics compounding and additivesInformation
ปฏิบัติการชีวเคมีThis course requires an enrolment key
เคมีทั่วไป 1 (General Chemistry 1) Information
เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 (Physical Chemistry II)This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keyInformation
เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry)Information
เคมีวิเคราะห์ 2 (Analytical Chemistry II)Information
เคมีอินทรีย์ 1(Organic Chemistry 1)Information
ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย IIInformation
Unit Operation IInformation
เคมีอินทรีย์ 2 (Organic Chemistry 2)This course requires an enrolment keyInformation
เคมีวิเคราะห์ 1 (Analytical Chemistry I)Information
Polymer Rheology and Process
411325 จลนพลศาสตร์เคมีและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์Information
ชีวเคมีThis course requires an enrolment keyInformation
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2 (Analytical Chemistry Laboratory II)Information