• การจัดทำเอกสาร มคอ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
  • ประวัติการค้นพบจุลินทรีย์ การศึกษาแบคทีเรีย เกี่ยวกับสัณฐาน โครงสร้าง การเจริญและพันธุศาสตร์ เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่และการเรียกชื่อแบคทีเรีย เห็ดรา โพรทิสต์ ไวรัส และพริออน การควบคุมและกำจัดจุลินทรีย์ ภูมิต้านทานโรค โรคและการติดเชื้อ จุลินทรีย์ในดินและน้ำ และการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในสาขาต่างๆ เช่น อาหาร อุตสาหกรรรม และสิ่งแวดล้อม
  • มิติและหน่วย การเปลี่ยนหน่วย หลักการพื้นฐานของกลศาสตร์ของไหล การถ่ายเทมวลสารและความร้อน สมดุลพลังงาน หลักการทำงานของเครื่องมือและการประยุกต์ใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรมเกษตร


  • คำอธิบายรายวิชา

    การสร้างดีเอ็นเอสายผสม คุณสมบัติของพาหะ เอนไซม์ตัดจำเพาะ การตัดต่อยีน การคัดเลือกและการวิเคราะห์ยีนที่ต้องการ การฝากถ่ายยีนเข้าไปในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ตลอดจนแนวทางการประยุกต์ให้ทางการแพทย์ อุตสาหกรรมและการเกษตร และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา