• เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการการทำงานของสิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว์ และมนุษย์ระบบนิเวศ และปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต และสามารถเข้าใจถึงชีววิทยาสมัยใหม่ให้ครอบคลุมมากขึ้น
  • 472420 Biotechnological Standard and Regulation: เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดต่างๆ รวมถึงการจัดการ และการขอจดสิทธิบัตรทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับสากลสำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ทั้งในระดับประเทศ ระดับอาเซียน และระดับระหว่างประเทศ พร้อมทั้งกระตุ้นให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงระบบโรงงานหรือห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบังคับต่างๆ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมทางชีวภาพได้ พร้อมกันนี้หลักสูตรยังได้รวมถึงการจัดการสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการ และสามารถนำผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพที่ผ่านการพัฒนาไปจดทะเบียนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรได้
  • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ทางด้านพันธุวิศวกรรม พร้อมทั้งเข้าใจในเทคนิคพื้นฐานในการจัดการดีเอ็นเอ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย หรือการศึกษาขั้นสูงขึ้น สามารถใช้ความรู้นี้เป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่นๆ หรืองานวิจัยทางพันธุวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องโดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ควรมีการปรับปรุงตัวอย่างอ้างอิงให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน
  • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ และเข้าใจความสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ การทดลองเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการนำความรู้ทางพันธุศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาขั้นสูงขึ้น สามารถใช้ความรู้นี้เป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ควรมีการปรับปรุงตัวอย่างอ้างอิงให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน
  • หลักการพลังงานจากชีวมวล การประยุกต์ใช้ทางอาหาร เคมี เชื้อเพลิงสิ่งแวดล้อม กระบวนการสังเคราะห์แสง การสังเคราะห์ทางเคมีในพืช การใช้หลักการทางวิศวกรรมควบคุมและกระบวนการผลิต การพิจารณาเชิงเศรษฐศาสตร์
  • คำอธิบายรายวิชา

    หลักทั่วไปทางจุลชีววิทยา จุลินทรีย์กับสิ่งแวดล้อม จุลินทรีย์กับระบบบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์กับการจัดการของเสียชุมชนและอุตสาหกรรม การย่อยสลายของสารมลพิษบางชนิดโดยจุลินทรีย์และการใช้ชีววิธีในการควบคุม


     
  • พันธุศาสตร์เบื้องต้น