• คำอธิบายรายวิชา : 

   

  ทฤษฎีและโครงสร้างของสารอินทรีย์ สมบัติทางกายภาพ การเรียกชื่อ การวิเคราะห์และปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรีย์ สารประกอบอะลิฟาติก สารอะโรมาติก อัลคิลเฮไลด์ อัลกอฮอล์ อีเทอร์ กรดคาร์บอกซิลิก และอนุพันธ์ สารประกอบคาร์บอนิล เอมีน และพอลิเมอร์  

   

   

   

  Course Description : 

   

  Theory and structure of organic compounds, physical properties, nomenclatures, analyses and reactions of organic compounds, aliphatic and aromatic hydrocarbons, alkyl halides, alcohols, ethers, carboxylic acids and derivatives, carbonyl compounds, amines, and polymers

 • วิชา เคมีสำหรับนักวิทยาศาสตร์ (Chemisitry for Scientist)

  รหัสวิชา 419021

 • ชื่อวิชา  :  เคมีสำหรับวิศวกร (Chemistry for Engineer)                     รหัสวิชา  : 419008

  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

  จุดมุ่งหมาย  :         1. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจปรากฏการณ์ทางเคมีที่เกิดขึ้น เช่น พันธะเคมีในสารประกอบ

      คุณสมบัติของก๊าซ อุณหพลศาสตร์เคมี เคมีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

  2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางเคมีที่เกิดขึ้นตามหลักวิชาที่ถูกต้อง

  3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไป

  คำอธิบายรายวิชา (ภาษาไทย)   :

                  สสารและการวัดทางวิทยาศาสตร์ อะตอม โมเลกุล และไอออน มวลสารสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี โครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติตามตารางธาตุ พันธะเคมี รูปร่างโมเลกุล แก๊ส ของเหลว ของแข็ง และสารละลาย อุณหพลศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลกรดเบส เคมีไฟฟ้า

  คำอธิบายรายวิชา (ภาษาอังกฤษ)   :

                  Matters and scientific measurement, atoms molecules and ions, stoichiometry, electronic structure of the atoms, periodic properties, chemical bond, shape of molecules, gas liquid and solid, thermodynamics, chemical kinetics, chemical equilibrium, acid-base equilibrium, electrochemistry

 • สมการแก๊สอุดมคติและแก๊สจริง สมการ แวน เดอร์ วาลล์ และจุดวิกฤต กฎข้อที่หนึ่งของเธอร์โมไดนามิกส์ เอนทาลปี และเธอร์โมเคมี กฎข้อที่สองของเธอร์โมไดนามิกส์ วัฏจักรคาร์โนต์ กระบวนการผันกลับได้ และเอนโทรปี การคำนวณหาความเปลี่ยนแปลงของเอนโทรปี กฎข้อที่สามของเทอร์โมไดนามิกส์ เอนโทรปีมาตรฐานและการประยุกต์ใช้กับกระบวนการผันกลับได้ พลังงานอิสระกิบบส์ ศักยเคมี สมดุลเคมี สมดุลเฟส กฎของราอูลท์ และกฎของเฮนรี สมบัติคอลลิเกตีฟ จลนพลศาสตร์เคมี